voor wie

Werkvormen

De werkvormen en methodieken die Ank hanteert zijn allen gericht op het versterken van bewustwording, reflectie, ruimte geven aan gevoelens, waardering, plek innemen, verbinding maken met je oorspronkelijke energie. Om vervolgens de concrete vervolgstap(-pen) te kunnen maken die passend zijn voor jou. 


Biografisch werk, werken met het levensverhaal

Een belangrijke basis in de begeleiding van clienten door Ank vormt het levensverhaal van de client. Als zij de client uitnodigt om zijn levensverhaal te schrijven, zal het verhaal er anders uitzien dan dat hij dat 5 jaar geleden gedaan heeft. De herinneringen die naar boven komen hebben veelal een relatie met de vraagstelling. Anders gezegd het antwoord op de loopbaanvraag  ligt in het verhaal besloten, een soort onbewust weten. Het model van de innerlijke en uiterlijke levenslijn maakt inzichtelijk hoe belangrijk het is jezelf te kennen zowel in de uiterlijke levenslijn als in de innerlijke lijn en hoe belangrijk de balans is tussen beide.


afbeelding Eva de Waard

Je ziet in de afbeelding verleden, heden en toekomst. De uiterlijke levenslijn gaat over hoe je gevormd bent. De werking is van buiten naar binnen.

De innerlijke levenslijn gaat over van binnen naar buiten. Je leeft en leert daarbij vanuit je eigen oorspronkelijkheid wat je van nature hebt meegekregen en je eigen waarnemingen.

Vaak is het bij loopbaanvragen of persoonlijke balans vragen gaan schuren tussen de uiterlijke levenslijn en de innerlijke levenslijn. De verbondenheid tussern deze twee lijnen maken samen jou, maar de aandacht is vaak gericht op de uiterlijke levenslijn, doorgaan op wilskracht hoort daarbij. Ook het voortdurend äan”staan hoort daarbij. Dit kun je lang volhouden tot de stressklachten toenemen en het lijntje breekt.

Je kunt in de loop van je leven kwijt geraakt zijn wie je van oorsprong was als kind en welke talenten daarbij horen. Het biografisch werk is een mooie manier om dit zichtbaar te maken en met behulp van andere werkvormen de balans terug te vinden.

Ank is biografisch opgeleid door o.a het Europees Instituut, waaronder de methodiek van Hoogendijk en van Eva de Waard. 


Creatieve werkvormen - beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden

Daar Ank zelf naast haar begeleidingswerk ook beeldend kunstenaar is, zet zij naast gesprekken, opstellingen e.d. tijdens het traject graag creatieve werkvormen in. Dat kunnen beeldende opdrachten zijn, schilderen, fotograferen, schrijven etc zijn. Uitgangspunt is wat passend is bij de client. Beelden maken zichtbaar wat zich in het onbewuste aandient. Ank heeft hiervoor scholing gevolgd bij o.a. opleidingscentrum `de Kleine Tiki`.


Voice Dialogue

De bus

Wie zitten er in jouw bus, wie zit vooraan en wie achterin? Wie zit er op de bank en wie is er verstopt onder de bank? En wie zit er achter het stuur in de bus? 

Deze methodiek die Ank graag toepast in begeleiding gaat ervan uit dat we allemaal meer of minder ontwikkelde kanten hebben (ook wel subpersonen genoemd). De ene kant van jezelf is meer op de voorgrond dan de andere kant en daar kunnen we last van hebben. Als begeleider ga je als het ware letterlijk in gesprek met de verschillende kanten of stemmen van jou als client. De innerlijke kanten die bij de vraag betrokken zijn krijgen een plek in de ruimte. Dit stelt je in staat om je eigen innerlijke krachtenveld goed te leren kennen,  te erkennen en vervolgens beter aan te sturen.

De metafoor die vaak bij voice dialogue gebruikt wordt is de bus. Stel je een bus vol met subpersonen, verschillende kanten van jezelf. Bepaalde subpersonen nemen graag het stuur in handen, zeker als het wat spannend wordt. Denk bijvoorbeeld eens aan een lastige situatie op je werk, waarbij je automatisch de leiding en controle neemt en minder of geen  ruimte geeft aan de inbreng van  collega´s. Of dat je juist een terugtrekkende beweging maakt en veel ruimte geeft, waarbij je het gevoel hebt dat erover je heen wordt gelopen.

Voice dialogue bestaat om te beginnen uit een uitgebreide en heldere psychologische theorie, de psychologie van de ikken. Deze theorie beschrijft hoe mensen gestuurd worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten, ook wel subpersonen genoemd. Sommige van die kanten zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Zo hebben veel mensen een stevige perfectionist of een drammer in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn in de loop van onze ontwikkeling op de achtergrond of verstoten geraakt. Elk subpersoon heeft zijn eigen verlangens of angsten. Een boekje wat hierover op eenvoudige wijze schrijft is Ik (k)en ben mijn ikken. De methode om met deze verschillende kanten te werken is gebaseerd op het psychologische model.  

Ank is opgeleid o.a door bureau Beer te Amsterdam, door Robert Stambolev, door opleidingscentrum het Balkon en recent door Marijke Leijs uit Belgie.

Een manager Rozemarie komt voor counseling, ze werkt in de jeugdzorg, ze ervaart een enorme druk zowel prive als in haar werk. Ze werkt veel uren en is thuis ook heel druk. Ze is erg goed in staat om voor anderen te zorgen maar haar eigen behoeften komen niet of nauwelijks aan bod. Al verkennend komen we op haar jeugdervaringen, waarbij Rozemarie al vroeg verantwoordelijkheid droeg in het gezin van herkomst en hard werkte om het ieder naar zijn/ haar zin te maken. Nee zeggen is iets wat ze nooit geleerd heeft. Je zou kunnen zeggen dat Rozemarie een sterke zorgzame pleaser heeft ontwikkeld, die altijd klaar staat voor anderen, zodat anderen haar waarderen en aardig vinden. In de voice dialogue sessies zijn we eerst in gesprek gegaan met deze zeer primair ontwikkelde kant van Rozemarie, de pleaser. De andere kant van “haar eigen behoeften, haar autonomie” was ver weg geraakt van haar oorspronkelijkheid, haar essentie. Doordat deze kant voorzichtig meer ruimte krijgt komt ze meer los en kan haar autonomie groeien.


Career story

Wij schrijven de paden en de paden blijven bestaan. De paden zijn wijzer dan wij en weten al datgene wat wij wilden weten. (uit ballade over de voetpaden, Lars Gustafson)

Bij loopbaan vragen is een van de methodieken die Ank graag gebruikt: het Career Story interview. Het Career Stoy Interview is ontwikkeld  door Mark L. Savickas, hoogeleraar en wetenschapper op het vlak van loopbaanontwikkeling. Het is een kernachtige, narratieve methode. De client is auteur van en tegelijkertijd hoofdrolspeler in zijn loopbaanverhaal. In het Career Story Inteeview maken client en coach dankbaar gebruik van de innerlijke wijsheid. Story telling blijkt een mooi hulpmiddel om toegang te krijgen tot het onbewuste weten.

Het careerstory bestaat uit vijf onderdelen:

  • Jeugdhelden, de coachee verwoordt zijn kwaliteiten via de beschrijving van drie helden uit zijn jeugd.
  • Maifeste interesses. Hij vertelt over zijn hobbies en voorkeuren voor tijdschriften en tv-programma’s en gaat in op wat hij interessant vindt.
  • Het favoriete verhaal. DE coachee vertelt de essentie van zijn facoriete boek of film en ontdekt de parallel met zijn eigen thema en de gewenste ontwikkeling.
  • Motto. De favoriete uitspraak van de coachee verwoordt wat hem im  beweging zet.
  • Jeugdervaringen. Drie vroege ervaringen vormens samen een beeld van de “preoccupatie” van de coachee. Hij geeft elke ervarig een titel.
     

De antwoorden leiden tot een “levensportret” dat verhalenderwijs schildert waar de client begon (preoccupatie), welke thema’s er spelen en hoe zich het heeft ontwikkeld. In de bespreking worden verbanden gelegd tussen vroeger en nu en hoe de client vanuit zijn levensportret  de rode draad ziet en opnieuw kan oppakken. Het Career Story interview is vooral geschikt bij te maken keuzes of wanner blokkades in de loopbaan worden ervaren. Belangrijke bouwstenen zijn zelfreflectie en perspectiefverheldering.

Ank is gecertifeerd CSI coach (de opleiding is geaccrediteerd door het Nederlandse instituut voor Psychologen A&O/AG)  en maakt uit van het landelijk netwerk van Careerstory coaches. Jaarlijks vindt nacholing plaats onder leiding van Mieke Verbaarschot, landelijk opleider Career Story interview.

Praktisch:
Reguliere CSI coaching bestaat in de basis uit ongeveer 3 sessies. In de gesprekken wordt vaak geschakeld tussen toen en nu, zodat de coachee zijn eigen rode draad ontdekt. Vanuit het tweede gesprek maakt de coach een levensportret. Deze wordt in het derde gesprek besproken. Het resultaat is helderheid over in welke werksetting zijn kwaliteiten en interesses uit de verf komen en hoe hij zijn thema in de praktijk kan brengen. Hij begrijpt waarom zijn vraagstuk is ontstaan, wat hem driijft en welke betekenisvolle acties nodig zijn. Soms zijn nog vervolgsessies nodig om bij de volgende “hoe”vraag te begeleiden.


Schilden van je innerlijke familie

Verandering van perspectief biedt perspectief

Het psychologische model ‘Schilden van je Innerlijke Familie’ (ontwikkeld door Arienne Klijn) helpt om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen waarom je doet wat je doet. Je 4 'innerlijke familieleden' vertegenwoordigen elk een groep /cluster kwaliteiten, wensen en behoeften. Het is erg handig om te weten welk familielid je kunt inzetten in een situatie om effectief te kunnen handelen of communiceren. Wanneer 2 familieleden ín jou het niet eens zijn of ruzie hebben, ervaar je bijv spanning en twijfel. Door in gesprek te gaan met alle 4 innerlijke familieleden en al hun stemmen te horen, kun je verhelderen wat er speelt. Dit model biedt ook inzicht welke kwaliteiten je kunt inzetten of ontwikkelen om je situatie te verbeteren.

Met de innerlijke familie methodiek kijk je vanuit 4 verschillende perspectieven naar jezelf. (vanuit het innerlijke meisje, jongetje, je innerlijke vrouw en je innerlijke man. Met behulp van dit (psychologische) model “de innerlijke familie” werkt Ank graag met vragen rondom omgaan met emoties, balans vragen, erg hard werken, stressregulatie, relatievragen, werk en prive thema’s.  Samen een analyse maken met behulp van je eigen innerlijke familie geeft inzicht in jezelf  en de situatie, maakt het visueel en geeft praktisch handvatten voor de praktijk. Het visueel maken met behulp van poppetjes wordt als zeer ondersteunend ervaren. Ank is opgeleid als erkend schildencoach betreft alle niveaus (1 t/m 4} en volgt jaarlijks bijscholing op dit vlak. (bij Arienne Klijn)


Werken vanuit de systeemtherapie en systemisch coachen met opstellingen

Zichtbaar maken, wat zich in het onbewuste afspeelt.

Ank werkt vanuit de basisattitude “ik ben ok en jij bent ok” (Transactionele benadering en de meerzijdige partijdigheid vanuit de contextuele systeemtherapie). Het script van de familiegeschiedenis, onderlinge communicatiepatronen worden zichtbaar op tafel door opstellingen op tafel of in de ruimte. Een belangrijke grondlegger voor deze methodiek “een taal erbij”was M.Diekman. Daarnaast vormt de contextuele therapie van Nagy een belangrijke basis voor de manier van werken en zowel de klassieke opstellingen van Hellinger als het gedachtegoed van Franz Ruppert.

Alles wat je uitsluit blijft op een dieper niveau verbonden. (Gregory Bateson)

Het systeem op tafel is een veilige manier om soms ingewikkelde en pijnlijke thema’s bespreekbaar en zichtbaar te maken, zodat er ruimte komt voor acceptatie en heling. Ank gebruikt deze methodiek graag in coaching en counseling.

Daarnaast zet Ank opstellingen ook in bij organisatievragen en loopbaanvragen, zowel op tafel als in de ruimte. Deze manier van werken in de ruimte of op tafel zijn ook zeer helpend bij vragen van leidinggevenden, bestuurders over plek, positie, communicatiepatronen, verantwoordelijkheden zowel  bij executive coaching, managementcoaching  en bij loopbaanvragen.

Ank is opgeleid in het systemisch werk/ therapie door oa. Het Rino te Amsterdam, door Orthoconsult, door Van Kempen Impuls en door Phoenix opleidingen. Ze werkt individueel met opstellingen.


Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Soms is het voor een client of organisatie belangrijk om te weten wat zijn talenten zijn of van zijn medewerkers  in het kader van een loopbaanvraag of ontwikkeltrajecten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, het biografisch werk, het werken met de kernkwaliteiten van Offman, het Career Story interview maar ook een talenten motivatie analyse kan hierbij een goed middel zijn.

De TMA methode is gebaseerd op de positieve psychologie. De basis is de koppeling van de individuele talenten aan professionele gedragsindicatoren, op basis van competenties en resultaatgebieden.

De analyse is een betrouwbaar instrument en kan ingezet worden bij loopbaan en ontwikkelvragen en kan zowel als los instrument maar ook als onderdeel van een loopbaantraject worden ingezet.

Ank is geregistreerd TMA expert.


Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

De kunst is gelukkig leren leven met je persoonlijke obstakels.

ACT betaat uit twee kernonderdelen, Acceptance en Commitment. Bij het Acceptance onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Je leert hier ruimte maken voor vervelende gevoelens, afstand te nemen van moeilijke gedachten, op een andere manier naar jezelf kijken en tenslotte je aandacht richten op het hier en nu. Het commitment gedeelte richt zich op het weer opnieuw investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat jij echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen.

De twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je veerkracht zich ontwikkelt en dat je mee kunt buigen met de obstakels op je pad.

ACT zet Ank in bij verschillende vragen en als hulpmiddel bij hardnekkige gedachten, stress, maar ook om je zelfinzicht en veerkracht te vergroten. ACT geeft concrete opdrachten en tools om met onaangename gevoelens om te gaan.

ACT is een bewezen effectieve therap[ie. Ank heeft een basisopleiding ACT gevolgd bij de Alba Academie.